ඉගෙනුම් ආධාරක සකස් කිරීම

ඉගෙනුම් ආධාරක සකස් කිරීම


වෙළඳපල තුළ පවතින බුද්ධිමය හා අධ්‍යාපනික තොරතුරු හා දත්ත නිර්මාණාත්මක ලෙස වෙළඳපළ අවශ්‍යයතාවන්ට ගැළපෙන අයුරින් නිර්මාණය කරන්නා වූ නව ව්‍යාපාරික අදහස්