ජපුර මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඒකකයේ සහ ව්‍යවසායකත්ව සමාජයේ සමාරම්භය

ජපුර මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඒකකයේ සහ ව්‍යවසායකත්ව සමාජයේ සමාරම්භය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *